Board Of Directors

 • Shri Debasis Jana (Chairman)
 • Shri R. N. Ghosal (Managing Director)
 • Shri P. S. Bhattacharyya
 • Shri D. S. Chandavarkar
 • Shri Subir Das
 • Shri P. Y. Gurav
 • Shri Ashim Mukherjee
 • Smt. Nayantara Palchoudhuri
 • Shri S. Roy Choudhury
 • Shri S. Sundareshan
 • Shri Amit Varadan
 • Shri Vinod S. Vyas